Vedtekter

Vedtekter for Kristiansand Sjakklubb stiftet 02.02.1941

Sist endret på årsmøtet 26. februar 2020.

Kapittel 1: Formål

 • 1-1 Klubben skal arbeide for sjakkens fremme og være et samlingspunkt for medlemmene.

Kapittel 2: Tilslutning

 • 2-1 Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund.

Kapittel 3: Medlemskap

 • 3-1 Nye medlemmer innføres i klubbens medlemsregister og meldes straks videre til forbundet. Medlemskapet er gyldig når kontingenten er betalt.
 • 3-2 Et medlem som ikke betaler årsmøtefastsatt kontingent har ikke medlemsrettigheter, og fjernes fra medlemsregisteret.
 • 3-3 Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år.

Kapittel 4: Styret

 • 4-1 Klubbens styre består av minimum leder, nestleder, kasserer og sekretær, og velges av årsmøtet for ett år.
 • 4-2 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
 • 4-3 Styret har ansvar for den daglige driften av klubben, og forvalter klubbens formue og inntekt etter budsjett vedtatt av årsmøtet.
 • 4-4 Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Norges Sjakkforbund. Særlig skal styret sørge for å ha et ajourført medlemsregister.

Kapittel 5: Årsmøtet

 • 5-1 Klubben holder ordinært årsmøte innen utgangen av februar måned.
 • 5-2 Kunngjøring av årsmøtet sendes medlemmene senest en måned før møtedatoen. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes styret senest tre uker før møtet. Endelig innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut fra styret minst 14 dager før møtet.
 • 5-3 Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken sendes til medlemmene minst en uke før møtedagen.
 • 5-4 På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles:
  1. Konstituering og godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Styrets årsberetning.
  3. Regnskap med revisjonsberetning.
  4. Styrets ansvarsfrihet
  5. Budsjett og fastsettelse av kontingent.
  6. Innkomne forslag.
  7. Valg
 • 5-5 Årsmøtet skal velge styremedlemmer, to revisorer til å granske klubbens regnskaper og styrets forvaltning samt en vara, og en valgkomité bestående av minimum 2 personer.
 • 5-6 Alle medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på årsmøtet.
 • 5-7 Vedtak fattes med simpelt flertall unntatt i spørsmål omtalt i kapittel 6. Avstemning fortas skriftlig dersom minst et stemmeberettiget medlem krever det. Ved likt stemmeantall foretas loddtrekning.

Kapittel 6: Vedtektsendringer og klubbens oppløsning

 • 6-1 Vedtektsendringer eller oppløsning av klubben kan kun vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall. Frist for å foreslå dette er 3 uker før årsmøtet. Alle innkomne endringsforslag skal sendes ut til medlemmene sammen med årsmøteinnkallingen. Hvis sjakklubben nedlegges, skal midlene tilfalle Norges Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for sjakklivet i vedkommende distrikt.

Kapittel 7: Representasjon

 • 7-1 En spiller kan tilhøre flere klubber, men får bare representere en klubb i turnering som holdes eller er godkjent av Norges Sjakkforbund.
 • 7-2 Klubben kan utover punkt 7-1 vedta innskrenkninger eller utvidelser i egne medlemmers representasjonsrett når det anses nødvendig.
 • 7-3 Styret utnevner klubbens representant(er) til kongressen.